JPEG-afbeelding

De ideale luxe uitvalbasis voor een stedentrip, zakelijk verblijf of om actief te zijn in de natuur!

Algemene voorwaarden 4BnB Maastricht 

Algemeen:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van 4BnB Maastricht, gelegen Ambyerstraat Noord 108 te 6225 EH Maastricht. 
Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruikers(s)”.
Peter Krabman is de beheerder/ eigenaar van 4BnB Maastricht. De eigenaar/ beheerder kan zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder” leest kunt u ook “eigenaar” lezen.

Met het aangaan van een huurovereenkomst en reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

De bed and breakfast is beschreven in de website www.4BnBMaastricht.nl  
Het minimum verblijf in 4BnB Maastricht is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden. 
4BnB Maastricht is 24 uur per dag toegankelijk. Het BnB gedeelte en de kamers hebben een eigen afsluitbare ingang.
Rusttijden in 4BnB Maastricht zijn van 24.00 uur – 07.30 uur. 
Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij de 4BnB Maastricht. 
De kamers zijn geschikt voor één of twee personen. Er kan geen bed bijgeplaatst worden en overnachting of bezoek van meer dan 2 personen per kamer is niet toegestaan. 
Inchecken dagelijks van 16.00-18.00 uur, uitchecken uiterlijk 10.00 uur. Indien u op een andere tijd wilt inchecken graag even bellen of e-mailen via contactformulier dan ontvangt u een code van de voordeur en de kamer per email, whatsapp en sms. 
4BnB Maastricht is minder geschikt voor kinderen onder 12 jaar. 
4BnB Maastricht is GEHEEL ROOKVRIJ, ook op de binnenplaats. 
Parkeren is gratis. Parkeren van auto, motor of fiets geschiedt op eigen risico, ook als dat op de afgesloten binnenplaats van 4BnB Maastricht is.

Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.
De beheerder kan gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot 4BnB Maastricht ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

De administratie van de beheerder is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
Gasten van 4BnB Maastricht dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement zoals op de website vermeld.
4BnB Maastricht is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer KvK nummer: 63473909 Btw nummer: NL090612565B03

Tarieven:
De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting.
De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
De tarieven van 4BnB Maastricht zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

Reservering en bevestiging:
De huurovereenkomst/reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt 4BnB Maastricht u een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
Voor het reserveren van een verblijf in 4BnB Maastricht worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

Betaling:
De verblijfskosten dienen contant te worden voldaan bij aankomst. U kunt eventueel ter plaatse pinnen. 
Op verzoek ontvangt de (zakelijke) gast een factuur per email. De kosten voor het verblijf dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer  NL 38 RABO 0304 3333 79 ten name van 4BnBPRO te Maastricht o.v.v. het factuurnummer.

Annulering:
Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerder te melden zodat de vrijgevallen kamers alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) geen vergoeding aan de beheerder. 

Aansprakelijkheid en Slotbepaling
Alle risico’s m.b.t. een verblijf in 4BnB Maastricht zijn voor rekening van de gasten.
4BnB Maastricht en de beheerder(s) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in 4BnB Maastricht. 

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerder dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
Bij verlies van sleutels van de BnB worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
Bij verlies, beschadiging of diefstal van de bij 4BnB Maastricht geleende fietsen worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht. 
4BnB Maastricht of de beheerder(s) kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart 4BnB Maastricht tegen aanspraken dienaangaande. 4BnB Maastricht is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van 4BnB Maastricht. 
4BnB Maastricht kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van 4BnB Maastricht.
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden van 4BnB Maastricht genoemde is de aansprakelijkheid van 4BnB Maastricht indien en voor zover 4BnB Maastricht uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van 4BnB Maastricht is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van 4BnB Maastricht in het voorkomende geval zal uitkeren.
Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Meer Informatie. Wanneer u gebruik maakt van onze website gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en Privacy Policy